Archive

You are currently browsing the Frans Blog blog archives for June, 2010.

Jun

25

Raspunderea solidara in cazul debitorului declarat insolvabil de la 01.07.2010

By admin

Cu data de 01.07.2010 se modifica si art.27 - Răspunderea solidară – din Codul de Procedură Fiscala:
(1)       Răspund solidar cu debitorul, următoarele persoane : alin. (1)
(2)      Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
a)         Persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
b)         Administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
c)         Administratorii care, în perioada exercitării mandatului, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, , pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate.
d) Administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale ;
e)         Administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat, restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.
(3)       Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)         Dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
b)         Are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu
debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
c)         Are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

Jun

15

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale (Ordonanta 43/13.05.2010)

By admin

Ordonanta 43/13.05.2010 aduce cateva modificari legii societatilor comerciale nr. 31/1990.  Potrivit modificarilor, lichidarea societatilor comerciale se va termina in cel mult un an de la data dizolvarii, fata de 3 ani cat era prevazut anterior. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.
Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii. In termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiti lichidatorii care, in termen de 60 de zile de la numire, trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului. La implinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lichidare. La implinirea termenului de un an de la data dizolvarii, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un nou raport, insotit, daca este cazul, si de hotararea instantei de prelungire a termenului de lichidare, pentru mentionare in registrul comertului.
Nerespectarea obligatiei de depunere a rapoartelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau in urma sesizarii oricarei parti interesate.
In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul comerciantul, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata cu recurs.
Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului initial pentru lichidare, prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a ANAF sau a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care raspund in limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor Codului de procedura civila.
Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator tuturor categoriilor de persoane juridice inregistrate in registrul comertului. Totodata, aceste prevederi se vor aplica si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntara aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei OUG.
Prin exceptie, societatile comerciale care la data intrarii in vigoare a prezentei OUG se afla in dizolvare sau lichidare voluntara de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

Jun

10

Plata impozitului minim pentru societatile aflate in porocedura dizolvarii sau insolventei incepand cu data de 14 mai 2010

By admin

A fost publicata Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a intrat in  in vigoare in data de 14 mai 2010 unde potrivit articolului 18,alineat 7 din titlul II nu vor mai intra sub incidenta impozitului minim si nu vor mai fi obligati la plata acestuia contribuabilii care : a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii; b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii. Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.