Archive

You are currently browsing the Frans Blog blog archives for May, 2010.

May

13

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare

By admin

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare, lichidare sau insolventa:

Societatile comerciale aflate in anul 2010 în procedura de dizolvare, lichidare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, datorează impozit minim până la data radierii din Registrul Comerţului .

Totodata firmele care se află în insolvenţă sau în procedura de reorganizare judiciară potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, datorează impozit minim anual până la îndeplinirea formalităţilor şi condiţiilor cerute de lege pentru încetarea existenţei acestora respectiv radiere.

Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplică societăţilor în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de înscriere de menţiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzător cu perioada din an rămasă până la 31 decembrie.

Cu toate ca nu exista o prevedere clara in Codul Fiscal cu privire la plata impozitului minim efectuat de catre societatile aflate in lichidare sau insolventa reprezentantii Ministerului Finantelor Publice prin portavocea d-lui Dragos Doros afirma ca aceste obligatii rezulta din faptul ca :
- In conformitate cu prevederile art.233 din Legea nr. 31 privind societatile comerciale, dizolvarea unei societati are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, societatea pastrandu-si personalitatea juridica pana la terminarea operatiunii de lichidare respectiv,rediere.

- In aceasta perioada persoana juridica realizeaza venituri rezultate din operatiunile de lichidare, respectiv din vanzarea imobilelor si orice avere mobiliara, lichidarea si incasarea creantelor si din alte operatiuni de comert referitoare la lichidare, etc.

Baza legala:

- OUG nr. 34/11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/14.04.2009;
- HG nr. 488/28.04.2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286/30.04.2009.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

May

13

Ajustarea TVA

By admin

Ajustarea taxei pe valoarea adaugata cand nu mai poate fi incasata din cauza falimentului beneficiarului

Daca pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii s-a colectat taxa pe valoarea daugata si aceasta nu mai poate fi incasata din cauza falimentului beneficiarului potrivit art.138 lit.d) din Codul Fiscal coroborat cu prevederile punctului nr.20 ,alin (3) din Normele de aplicare taxa poate fi ajustata astfel:

Art.138, lit.d) - Baza de impozitare se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;

Punctul 20, alin.3, din Norme - Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

May

13

Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

By admin

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 227-237).
Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252-270 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

A. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 227 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)] si la art. 223-232 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMF nr.3055/2009
3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
8. Intocmirea bilantului de partaj;
9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social.
Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

B. Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment.

Aceste operatiuni, care se efectueaza in conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie. Lichidatorul va angaja in numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din averea debitorului in conformitate cu standardele internationale de evaluare, potrivit Legii nr 85/2006 privind procedura insolventei
3. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze ;
4. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
5. vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
6. depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
8. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
9. intocmirea si aprobarea raportului final;
10. intocmirea situatiilor financiare finale.

Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale care isi inceteaza activitatea, in conformitate cu prevederile art. 26 (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale Legei nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.