Frans Blog

FRANS – Lichidare Judiciara

Jun

25

Raspunderea solidara in cazul debitorului declarat insolvabil de la 01.07.2010

By admin

Cu data de 01.07.2010 se modifica si art.27 - Răspunderea solidară – din Codul de Procedură Fiscala:
(1)       Răspund solidar cu debitorul, următoarele persoane : alin. (1)
(2)      Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
a)         Persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
b)         Administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
c)         Administratorii care, în perioada exercitării mandatului, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, , pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate.
d) Administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale ;
e)         Administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat, restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.
(3)       Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)         Dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
b)         Are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu
debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
c)         Are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

Jun

15

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale (Ordonanta 43/13.05.2010)

By admin

Ordonanta 43/13.05.2010 aduce cateva modificari legii societatilor comerciale nr. 31/1990.  Potrivit modificarilor, lichidarea societatilor comerciale se va termina in cel mult un an de la data dizolvarii, fata de 3 ani cat era prevazut anterior. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.
Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii. In termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiti lichidatorii care, in termen de 60 de zile de la numire, trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului. La implinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lichidare. La implinirea termenului de un an de la data dizolvarii, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un nou raport, insotit, daca este cazul, si de hotararea instantei de prelungire a termenului de lichidare, pentru mentionare in registrul comertului.
Nerespectarea obligatiei de depunere a rapoartelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau in urma sesizarii oricarei parti interesate.
In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul comerciantul, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata cu recurs.
Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului initial pentru lichidare, prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a ANAF sau a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care raspund in limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor Codului de procedura civila.
Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator tuturor categoriilor de persoane juridice inregistrate in registrul comertului. Totodata, aceste prevederi se vor aplica si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntara aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei OUG.
Prin exceptie, societatile comerciale care la data intrarii in vigoare a prezentei OUG se afla in dizolvare sau lichidare voluntara de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

Jun

10

Plata impozitului minim pentru societatile aflate in porocedura dizolvarii sau insolventei incepand cu data de 14 mai 2010

By admin

A fost publicata Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta  a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal care a intrat in  in vigoare in data de 14 mai 2010 unde potrivit articolului 18,alineat 7 din titlul II nu vor mai intra sub incidenta impozitului minim si nu vor mai fi obligati la plata acestuia contribuabilii care : a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii; b) se afla in dizolvare, de la data inregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii. Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

May

13

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare

By admin

Impozit minim pentru societati aflate in dizolvare, lichidare sau insolventa:

Societatile comerciale aflate in anul 2010 în procedura de dizolvare, lichidare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, datorează impozit minim până la data radierii din Registrul Comerţului .

Totodata firmele care se află în insolvenţă sau în procedura de reorganizare judiciară potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, datorează impozit minim anual până la îndeplinirea formalităţilor şi condiţiilor cerute de lege pentru încetarea existenţei acestora respectiv radiere.

Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplică societăţilor în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care contribuabilii intră în inactivitate temporară în cursul anului, prevederile art. 18 alin. (2) se aplică pentru perioada cuprinsă între începutul anului şi data când societatea înregistrează la oficiul registrului comerţului cererea de înscriere de menţiuni. Dacă perioada de inactivitate temporară încetează în cursul anului, contribuabilii aplică prevederile art. 18 alin. (2) de la data încetării inactivităţii temporare, corespunzător cu perioada din an rămasă până la 31 decembrie.

Cu toate ca nu exista o prevedere clara in Codul Fiscal cu privire la plata impozitului minim efectuat de catre societatile aflate in lichidare sau insolventa reprezentantii Ministerului Finantelor Publice prin portavocea d-lui Dragos Doros afirma ca aceste obligatii rezulta din faptul ca :
- In conformitate cu prevederile art.233 din Legea nr. 31 privind societatile comerciale, dizolvarea unei societati are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, societatea pastrandu-si personalitatea juridica pana la terminarea operatiunii de lichidare respectiv,rediere.

- In aceasta perioada persoana juridica realizeaza venituri rezultate din operatiunile de lichidare, respectiv din vanzarea imobilelor si orice avere mobiliara, lichidarea si incasarea creantelor si din alte operatiuni de comert referitoare la lichidare, etc.

Baza legala:

- OUG nr. 34/11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/14.04.2009;
- HG nr. 488/28.04.2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286/30.04.2009.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

May

13

Ajustarea TVA

By admin

Ajustarea taxei pe valoarea adaugata cand nu mai poate fi incasata din cauza falimentului beneficiarului

Daca pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii s-a colectat taxa pe valoarea daugata si aceasta nu mai poate fi incasata din cauza falimentului beneficiarului potrivit art.138 lit.d) din Codul Fiscal coroborat cu prevederile punctului nr.20 ,alin (3) din Normele de aplicare taxa poate fi ajustata astfel:

Art.138, lit.d) - Baza de impozitare se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;

Punctul 20, alin.3, din Norme - Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.

May

13

Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

By admin

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 227-237).
Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252-270 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

A. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 227 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)] si la art. 223-232 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMF nr.3055/2009
3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
8. Intocmirea bilantului de partaj;
9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social.
Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

B. Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment.

Aceste operatiuni, care se efectueaza in conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie. Lichidatorul va angaja in numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din averea debitorului in conformitate cu standardele internationale de evaluare, potrivit Legii nr 85/2006 privind procedura insolventei
3. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze ;
4. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
5. vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
6. depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
8. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
9. intocmirea si aprobarea raportului final;
10. intocmirea situatiilor financiare finale.

Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale care isi inceteaza activitatea, in conformitate cu prevederile art. 26 (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale Legei nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest articol v-a fost pus la dispozitie de catre Cabinetul Individual de Insolventa “Zainea Mihalache” in colaborare cu firma de consultanta Frans.