Frans Blog

FRANS – Lichidare Judiciara

May

13

Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

By admin

Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 227-237).
Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252-270 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

A. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 227 alin. (1) [cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit. f)] si la art. 223-232 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze si care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMF nr.3055/2009
3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
8. Intocmirea bilantului de partaj;
9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social.
Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

B. Operatiunile care se efectueaza in cazul in care societatea comerciala intra in faliment.

Aceste operatiuni, care se efectueaza in conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
1. sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
2. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie. Lichidatorul va angaja in numele debitorului un evaluator care va evalua bunurile din averea debitorului in conformitate cu standardele internationale de evaluare, potrivit Legii nr 85/2006 privind procedura insolventei
3. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze ;
4. vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
5. vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
6. depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
7. stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
8. distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in ordinea prevazuta de lege;
9. intocmirea si aprobarea raportului final;
10. intocmirea situatiilor financiare finale.

Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale care isi inceteaza activitatea, in conformitate cu prevederile art. 26 (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si ale Legei nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Leave a comment